คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.กาญจนา มังสะพันธ์
ตำแหน่ง : ประธาน
ระดับชั้น : ม.3/4
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญสรวงสุดา กิจเจริญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.3/6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกันยารัตน์ ต้อยเจริญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.3/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสรัญญา คงทน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.2/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายณัฐวุฒิ แซ่คู
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายพงษ์พัทธ์ คงบวรเกียรติ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสราวุฒิ สุขปานกลาง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.2/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกุรุพินท์ มังสะพันธ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.2/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธวัชชัย ชูบุญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.3/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงศุภลักษณ์ แซ่ลิ้ม
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ระดับชั้น : ม.2/3