กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางปิยวรรณ จุลวิชิต
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวบุรัสกร โกยสกุล
ครู คศ.2

นางสาวกมลวรรณ สุขมาก
ครู คศ.2

นางสาววิไลรัตน์ วัฒนไวฑูรย์ชัย
ครู คศ.2

นางสาวสุภัสสร ทิพย์อักษร
ครู คศ.2

นางสาวธัญญรัตน์ ธนวัฒน์ปังสกุล
ครู คศ.2

นางสาวอรปภา ธนาพัฒนกิจ
ครู คศ.1

นางสาวณิชากร คำอาษา
ครู คศ.1

นางมาริสา พันเปรม
ครู คศ.1

นางสาวสุกัญญา ขันธ์พัฒน์
ครู คศ.1

นางสาวจิราพร วงศ์พุทธะ
ครูผู้ช่วย