กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางจีณัฎฐ์ ครองก่ำ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวจรรญารัตน์ ศรีริยะเกษ
ครู คศ.3

นางสาวสุภาวดี คีรีวงศ์
ครู คศ.3

นางสาวชนิตา สิขัณฑกสมิต
ครู คศ.3

นางจารุณรร บุญคง
ครู คศ.3

นางสาวดวงพร เอี่ยมผดุง
ครู คศ.2

นางสาวศรัณยา สารกุล
ครู คศ.2

นางสายฝน พิเชษภูรี
ครู คศ.2

นางสาวปิ่นรัตน์ ประสาททอง
ครู คศ.2

นายประภาส สุพรรณดี
ครู คศ.1