กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางจีณัฎฐ์ ครองก่ำ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวจรรญารัตน์ ศรีริยะเกษ
ครู คศ.3

นางสาวสุภาวดี คีรีวงศ์
ครู คศ.3

นางสาวชนิตา สิขัณฑกสมิต
ครู คศ.3

นางสาวดวงพร เอี่ยมผดุง
ครู คศ.2

นางสายฝน พิเชษภูรี
ครู คศ.2

นางสาวปิ่นรัตน์ ประสาททอง
ครู คศ.2

นายประภาส สุพรรณดี
ครู คศ.2

นางสาวพัทธวรรณ ตาลพันธุ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวพิณทิพย์ กิจจงเจริญยิ่ง
ครูผู้ช่วย

นายกิตติพิเชษฐ์ มณีโชติ
ครูผู้ช่วย