กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางศิริมา ตั้งวิชิตฤกษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายภุชงค์ แก้วเมืองทอง
ครู คศ.3

นางสาวจุไรรัตน์ ปรัชญาเกรียงไกร
ครู คศ.3

นางชัญญรัตน์ ยุกต์แผน
ครู คศ.3

นายไกรสร ปลื้มอารีย์
ครู คศ.2

นางพรศรี พิมพ์จันทร์
ครู คศ.2

นางสาวศิริลักษณ์ พรเจริญ
ครู คศ.2

นายสันติภาพ คทวณิชกุล
ครู คศ.2

นายวัชรินทร์ ปิ่นสุภา
ครูผู้ช่วย