กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางศิริมา ตั้งวิชิตฤกษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายภุชงค์ แก้วเมืองทอง
ครู คศ.3

นางสาวจุไรรัตน์ ปรัชญาเกรียงไกร
ครู คศ.3

นางชัญญรัตน์ ยุกต์แผน
ครู คศ.3

นายไกรสร ปลื้มอารีย์
ครู คศ.2

นางพรศรี พิมพ์จันทร์
ครู คศ.2

นางสาวศิริลักษณ์ พรเจริญ
ครู คศ.2