กลุ่มการศึกษาพิเศษ

นางสาวจินตนา สุรสาร
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มการศึกษาพิเศษ

นางสาวอรพินท์ เมืองนก
ครูผู้ช่วย