กลุ่มการศึกษาพิเศษ

นางสาวจินตนา สุรสาร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มการศึกษาพิเศษ

นางสาวอรพินท์ เมืองนก
ครูผู้ช่วย