กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางชัชรวี ประดับมุข
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายบรรลือศักดิ์ หลุงเจริญ
ครู คศ.3

นางสาวจุไรรัตน์ ปรัชญาเกรียงไกร
ครู คศ.3

นางสาวศรัณยา สารกุล
ครู คศ.2

นางอมรรัตน์ วิริยะสัจจะ
ครู คศ.2

นางสุธีมา หล่อสุวรรณ
ครู คศ.2

นางสาวรัตนา ชูช่อ
ครู คศ.1

นายประภาส สุพรรณดี
ครู คศ.1

นางสาวสุกัญญา ขันธพัฒน์
ครู คศ.1

นางโสภา เข็มขาว
ครู คศ.1

นางสาววัชรินทร์ ชาคำฤทธิ์
ครู คศ.1