กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางชัชรวี ประดับมุข
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวศรัณยา สารกุล
ครู คศ.2