พนักงานสถานที่

นายสายใจ หลำเนียม
พนักงานสถานที่
หัวหน้าพนักงานสถานที่

นายผัด วรฉัตร
พนักงานสถานที่

นายทรงพล เชื้อดี
พนักงานสถานที่

นายพิสิษฐ สร้อยมณี
พนักงานสถานที่

นางเนาวรัตน์ รามนันท์
พนักงานสถานที่

นายฉลอง แซ่ลี้
พนักงานสถานที่