พนักงานสถานที่

นายทรงพล เชื้อดี
พนักงานสถานที่

นายพิสิษฐ สร้อยมณี
พนักงานสถานที่

นางเนาวรัตน์ รามนันท์
พนักงานสถานที่

นายฉลอง แซ่ลี้
พนักงานสถานที่

นายณรงค์ พรหมเนียม
พนักงานสถานที่

นายธวัชชัย วงษ์วิจารณ์
พนักงานสถานที่