สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นายณัฐนันท์ พันธุมชัย
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

น.ส.จุไรรัตน์ ปรัชญาเกรียงไกร
ครู คศ.3

นางชัชรวี ประดับมุข
ครู คศ.3

นางสาวเบญจมาศ กรีแสง
ครู คศ.3

นางชุลีพร ฤทธิเดชา
ครู คศ.2

นางสาวสุภาพร หอมสุวรรณ
ครู คศ.2

นางสาววันเพ็ญ แผ่นใหญ๋
ครู คศ.1

นางสาวขวัญเนตร มูลทองจาด
ครูผู้ช่วย

นางสาวรัชนี สะสาง
ครูผู้ช่วย