สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นายณัฐนันท์ พันธุมชัย
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

น.ส.จุไรรัตน์ ปรัชญาเกรียงไกร
ครู คศ.3

นางชัชรวี ประดับมุข
ครู คศ.3

นางสาวเบญจมาศ กรีแสง
ครู คศ.3

นางชุลีพร ฤทธิเดชา
ครู คศ.2

นางสาวสุภาพร หอมสุวรรณ
ครู คศ.2

นางสาวบุรัสกร โกยสกุล
ครู คศ.2

นางสาววันเพ็ญ แผ่นใหญ๋
ครู คศ.1

นางสาวสมหญิง เสมหร่ำ
ครู คศ.1

นางสาวขวัญเนตร มูลทองจาด
ครูผู้ช่วย

นางสาวรัชนี สะสาง
ครูผู้ช่วย