สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นายณัฐนันท์ พันธุมชัย
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

น.ส.จุไรรัตน์ ปรัชญาเกรียงไกร
ครู คศ.3

นางชัชรวี ประดับมุข
ครู คศ.3

นางสาวเบญจมาศ กรีแสง
ครู คศ.3

นางชุลีพร ฤทธิเดชา
ครู คศ.3

นางสาวสุภาพร หอมสุวรรณ
ครู คศ.2

นางสาววันเพ็ญ แผ่นใหญ๋
ครู คศ.2

นางสาวขวัญเนตร มูลทองจาด
ครู คศ.1

นางสาวรัชนี สะสาง
ครูผู้ช่วย

นางสาวจิราพร วงศ์พุทธะ
ครูผู้ช่วย