สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นางศิรประภา พึ่งรุ่ง
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นางชัญญรัตน์ ยุกต์แผน
ครู คศ.3

นางสาวชนิตา สิขัณฑกสมิต
ครู คศ.3

นางชนากานต์ พิชญภาคย์
ครู คศ.3

นางสาวจรรญารัตน์ ศรีริยะเกษ
ครู คศ.3

นายธนาสรรพ์ ขจรภพ
ครู คศ.2

นางสาวกมลวรรณ สุขมาก
ครู คศ.2

นางปทุมพร วิทยาพันธ์
ครู คศ.2

นางสมาพร เหรา
ครู คศ.1

นางสาวลัลลนา บัวศรี
ครู คศ.1