สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นางศิรประภา พึ่งรุ่ง
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นางชัญญรัตน์ ยุกต์แผน
ครู คศ.3

นางสาวชนิตา สิขัณฑกสมิต
ครู คศ.3

นางชนากานต์ พิชญภาคย์
ครู คศ.3

นางสาวจรรญารัตน์ ศรีริยะเกษ
ครู คศ.3

นายธนาสรรพ์ ขจรภพ
ครู คศ.2

นางสาวกมลวรรณ สุขมาก
ครู คศ.2

นางสมาพร เหรา
ครู คศ.1

นางสาววรภรณ์ ทวีกูล
ครูผู้ช่วย

นางสาวพิณทิพย์ กิจจงเจริญยิ่ง
ครูผู้ช่วย