สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสายฝน พิเชฐภูรี
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวมนตร์ผกา โกษฐา
ครู คศ.3

นางสาวศรัณยา สารกุล
ครู คศ.2

นางสาวปฐมพร ปาระจูม
ครู คศ.2

นางสาวนิตยา แช่มสูงเนิน
ครู คศ.1

นางสาวสุกัญญา ขันธพัฒน์
ครู คศ.1

นางโสภา เข็มขาว
ครู คศ.1

นางสาวสุชัญญดา วิชาเดช
ครู คศ.1

นายจักรี โสภี
ครูผู้ช่วย

นายวันเฉลิม ติวสร้อย
ครูผู้ช่วย

นางสาวพัทธวรรณ ตาลพันธุ์
ครูผู้ช่วย