สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสายฝน พิเชฐภูรี
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวทัศนีย์ เรืองพยัคฆ์
ครู คศ.3

นางสาวมนตร์ผกา โกษฐา
ครู คศ.3

นางสาวศรัณยา สารกุล
ครู คศ.2

นางสาวปฐมพร ปาระจูม
ครู คศ.2

นางสาวธัญญรัตน์ ธนวัฒน์ปังสกุล
ครู คศ.2

นางสาวนิตยา แช่มสูงเนิน
ครู คศ.1

นางสาวสุกัญญา ขันธพัฒน์
ครู คศ.1

นางโสภา เข็มขาว
ครู คศ.1

นายวุฒิชัย บุญเพิ่ม
ครูผู้ช่วย

นายจักรี โสภี
ครูผู้ช่วย

นายวันเฉลิม ติวสร้อย
ครูผู้ช่วย