สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นายสนอง สุขยานุดิษฐ์
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นายบรรลือศักดิ์ หลุงเจริญ
ครู คศ.3

นางศิริมา ตั้งวิชิตฤกษ์
ครู คศ.3

นางปิยวรรณ จุลวิชิต
ครู คศ.3

นางละออ คุ้มพะเนียด
ครู คศ.3

นางพงษ์ทอง พวงผะกา
ครู คศ.3

นางสาวบูรณิมา บุญรอด
ครู คศ.2

นายอำนาจ แขนสูงเนิน
ครู คศ.2

นางสาวบุรัสกร สระสมทรัพย์
ครู คศ.2

นางสาวเสาวลักษณ์ ไตรพัฒน์
ครู คศ.1

นายวิษณุ ศรีนาราง
ครูผู้ช่วย