สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นายสนอง สุขยานุดิษฐ์
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นายบรรลือศักดิ์ หลุงเจริญ
ครู คศ.3

นางจารุณรร บุญคง
ครู คศ.3

นางศิริมา ตั้งวิชิตฤกษ์
ครู คศ.3

นางปิยวรรณ จุลวิชิต
ครู คศ.3

นางละออ คุ้มพะเนียด
ครู คศ.3

นางสาวบูรณิมา บุญรอด
ครู คศ.2

นายอำนาจ แขนสูงเนิน
ครู คศ.2

นายปิยะพงษ์ โสดาตา
ครู คศ.1

นางสาวเสาวลักษณ์ ไตรพัฒน์
ครู คศ.1