สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวสุภัสสร ทิพย์อักษร
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวศิริวรรณ ชื่นทวี
ครู คศ.2

นางสาวจารุณี จันทรังศรี
ครู คศ.2

นางสาวศริญญา ล้ำเหลือหลาย
ครู คศ.2

นางสาวปิ่นรัตน์ ประสาททอง
ครู คศ.2

นางสาวศิริลักษณ์ พรเจริญ
ครู คศ.2

นายชัยณรงค์ ฉิมมุจฉา
ครู คศ.1

นายสันติภาพ คทวณิชกุล
ครู คศ.2

น.ส.กุลณัฐฐา ดอนอินทรัพย์
ครู คศ.1

นางสาวพรทิพย์ ทวีผล
ครู คศ.1

นางสาวอมรศรี ลีลาปัญญาภรณ์
ครูผู้ช่วย