สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวศริญญา ล้ำเหลือหลาย
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวศิริวรรณ ชื่นทวี
ครู คศ.2

นางสาวจารุณี จันทรังศรี
ครู คศ.2

นางสาวสุภัสสร ทิพย์อักษร
ครู คศ.2

นางสาวปิ่นรัตน์ ประสาททอง
ครู คศ.2

นางสาวศิริลักษณ์ พรเจริญ
ครู คศ.2

นายชัยณรงค์ ฉิมมุจฉา
ครู คศ.2

นายจำลอง พิมพ์สว่าง
ครู คศ.1

น.ส.กุลณัฐฐา ดอนอินทรัพย์
ครู คศ.1

นางสาวพรทิพย์ ทวีผล
ครู คศ.1