สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาววราพรรณ วัญญารัมย์
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาววิรงค์รอง วังขุนพรหม
ครู คศ.3

นางสาวศรีอุดม ภควณิช
ครู คศ.3

นางอรวรรณ แก้ววิเศษกุล
ครู คศ.3

นายอรรถพันธ์ พุ่มเกษม
ครู คศ.3

นางจุรินทร์ พลูปราชญ์
ครู คศ.3

นางสาววิไลรัตน์ วัฒนไวฑูรย์ชัย
ครู คศ.2

นางสาวธัญญรัตน์ ธนวัฒน์ปังสกุล
ครู คศ.2

นางสาวศศิประภา คิดอ่าน
ครูผู้ช่วย

นางสาวพนิดา ทองสุข
ครูผู้ช่วย

นางสาวปราณี คุ้มหอม
ครูผู้ช่วย