สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางอมรรัตน์ วิริยะสัจจะ
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวศรีอุดม ภควณิช
ครู คศ.3

นางอรวรรณ แก้ววิเศษกุล
ครู คศ.3

นายอรรถพันธ์ พุ่มเกษม
ครู คศ.3

นางจุรินทร์ พลูปราชญ์
ครู คศ.3

นางสาววิรงค์รอง วังขุนพรหม
ครู คศ.3

นางสาวพงษ์ทอง พวงผะกา
ครู คศ.3

นางสาววิไลรัตน์ วัฒนไวฑูรย์ชัย
ครู คศ.2

นางสาวรรณี มงคลร้อย
ครู คศ.2

นางสาววราพรรณ วัญญารัมย์
ครู คศ.2

นางขวัญตา อัมระปาล
ครู คศ.1

นางสาวศศิประภา คิดอ่าน
ครูผู้ช่วย