สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาววิฬาร์ศนี ขำเจริญ
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางอนงค์นาฏ ศรีเอี่ยม
ครู คศ.2

นางน้ำอ้อย บรรลุประสงค์
ครู คศ.2

นางพรศรี พิมพ์จันทร์
ครู คศ.2

นางสาวรัตนา ชูช่อ
ครู คศ.2

นางมัลลิกา สุวณิชย์กุล
ครู คศ.2

นางมาริสา พันเปรม
ครู คศ.1

นางสาววิยะดา ล้นเหลือ
ครู คศ.1

นางสาวณริศา พรหมมิ
ครูผู้ช่วย

นางสาวสิริประภา มุขธระโกษา
ครูผู้ช่วย

นางสาวลินกาญน์รัช อภิรดีกุล
พี่เลี้ยงเด็ก