สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางมาริสา พันเปรม
ครู คศ.1
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาววิฬาร์ศนี ขำเจริญ
ครู คศ.2

นางน้ำอ้อย บรรลุประสงค์
ครู คศ.2

นางพรศรี พิมพ์จันทร์
ครู คศ.2

นางสาวรัตนา ชูช่อ
ครู คศ.2

นางมัลลิกา สุวณิชย์กุล
ครู คศ.2

นางสาววิยะดา ล้นเหลือ
ครู คศ.1

นางสาวณริศา พรหมมิ
ครู คศ.1

นางสาวสิริประภา มุขธระโกษา
ครูผู้ช่วย

นางสาวปราณี คุ้มหอม
ครูผู้ช่วย