สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นายปริวัตร สิงหาเวช
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวสุภาวดี คีรีวงศ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0

นายภุชงค์ แก้วเมืองทอง
ครู คศ.3

นางอภิรดี ศิริพรรณาภรณ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น /0

นางจุฑารัตน์ เวียงคำมา
ครู คศ.2

นางวิมล อาจทวีกุล
ครู คศ.2

นางสาวดวงพร เอี่ยมผดุง
ครู คศ.2

นางสาวสุพรรณษา ธานีประเสริฐ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0

นางวรัญญา เดชวงษา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0

นางสาวสุประภาวดี โสริโย
ครู คศ.1

นางสาวณิชากร คำอาษา
ครู คศ.1

นางสาวรัชนี สิงกวย
ครูผู้ช่วย