สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นายปริวัติ สิงหาเวช
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวสุภาวดี คีรีวงศ์
ครู คศ.3

นางอภิรดี ศิริพรรณาภรณ์
ครู คศ.2

นางจุฑารัตน์ เวียงคำมา
ครู คศ.2

นางวิมล อาจทวีกุล
ครู คศ.2

นางสาวดวงพร เอี่ยมผดุง
ครู คศ.2

นางสาวสุพรรณษา ธานีประเสริฐ์
ครู คศ.1

นางวรัญญา เดชวงษา
ครู คศ.1

นางสาวสุประภาวดี โสริโย
ครู คศ.1

นางสาวณิชากร คำอาษา
ครู คศ.1

นางสาวรัชนี เมี้ยนชัยภูมิ
ครู คศ.1

นายวัชรินทร์ ปิ่นสุภา
ครูผู้ช่วย