สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นายปริวัตร สิงหาเวช
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวสุภาวดี คีรีวงศ์
ครู คศ.3

นายภุชงค์ แก้วเมืองทอง
ครู คศ.3

นางอภิรดี ศิริพรรณาภรณ์
ครู คศ.2

นางจุฑารัตน์ เวียงคำมา
ครู คศ.2

นางวิมล อาจทวีกุล
ครู คศ.2

นางสาวดวงพร เอี่ยมผดุง
ครู คศ.2

นางสาวสุพรรณษา ธานีประเสริฐ์
ครู คศ.1

นางวรัญญา เดชวงษา
ครู คศ.1

นางสาวสุประภาวดี โสริโย
ครู คศ.1

นางสาวณิชากร คำอาษา
ครู คศ.1

นางสาวรัชนี สิงกวย
ครูผู้ช่วย