กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอรรถพันธ์ พุ่มเกษม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางชุลีพร ฤทธิเดชา
ครู คศ.3

นายอำนาจ แขนสูงเนิน
ครู คศ.2

นางสาววันทณี ไกรทิพย์อนุรักษ์
ครู คศ.2

นายจักรี โสภี
ครูผู้ช่วย