กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุภาพร หอมสุวรรณ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวศรีอุดม ภควณิช
ครู คศ.3

นางสาวศริญญา ล้ำเหลือหลาย
ครู คศ.2

นายประสิทธิ์ อาจทวีกุล
ครู คศ.2

นางสาววิฬาร์ศนี ขำเจริญ
ครู คศ.2

นางสาวสุประภาวดี โสริโย
ครู คศ.1

นางสาวลัลนา บัวศร๊
ครู คศ.1

นางสาวนิตยา แช่มสูงเนิน
ครู คศ.1

นางขวัญตา อัมระปาล
ครู คศ.1

นางสาวเสาวลักษณ์ ไตรพัฒน์
ครู คศ.1