กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุภาพร หอมสุวรรณ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวศรีอุดม ภควณิช
ครู คศ.3

นางสาวศริญญา ล้ำเหลือหลาย
ครู คศ.2

นายประสิทธิ์ อาจทวีกุล
ครู คศ.2

นางสาววิฬาร์ศนี ขำเจริญ
ครู คศ.2

นางสาวสุประภาวดี โสริโย
ครู คศ.1

นางสาวนิตยา แช่มสูงเนิน
ครู คศ.1

นางสาวเสาวลักษณ์ ไตรพัฒน์
ครู คศ.1

นางสาววรภรณ์ ทวีกูล
ครูผู้ช่วย

นางสาวปราณี คุ้มหอม
ครูผู้ช่วย

นายพงศ์เชษฐ โพธิ์สุข
ครูผู้ช่วย

นายหิรัญ ระยับศรี
ครูผู้ช่วย