กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางชนากานต์ พิชญภาคย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางละออ คุ้มพะเนียด
ครู คศ.3

นางสาวเยาวดี วุทธานันท์
ครู คศ.3

นายณัฐนันท์ พันธุมชัย
ครู คศ.2

นางสาววิยะดา ล้นเหลือ
ครู คศ.2

นายปริวัติ สิงหาเวช
ครู คศ.2

นางสาวกุลณัฐฐา ดอนอินทรัพย์
ครู คศ.1

นางสาวขวัญเนตร มูลทองจาด
ครู คศ.1

นางสาวศศิประภา คิดอ่าน
ครูผู้ช่วย

นายวุฒิชัย บุญเพิ่ม
ครูผู้ช่วย

นายวันเฉลิม ติวสร้อย
ครูผู้ช่วย