กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางจุฑารัตน์ เวียงคำมา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางจุรินทร์ พลูปราชญ์
ครู คศ.3

นางสาววิรงค์รอง วังขุนพรหม
ครู คศ.3

นางอนงค์นาฏ ศรีเอี่ยม
ครู คศ.2

นางสาวบูรณิมา บุญรอด
ครู คศ.2

นายธนาสรรพ์ ขจรภพ
ครู คศ.2

นางสาวศิริวรรณ ชืนทวี
ครู คศ.2

นายสนอง สุขยานุดิษฐ์
ครู คศ.2

นางสาวปฐมพร ปาระจูม
ครู คศ.2

นางสาวพรทิพย์ ทวีผล
ครู คศ.1

นางสาวรัตนา ชูช่อ
ครู คศ.1

นางสาวสุพรรณษา ธานีประเสริฐ
ครู คศ.1

นางสาววันเพ็ญ แผ่นใหญ่
ครู คศ.1

นางสาวสุชัญญดา วิชาเดช
ครูผู้ช่วย

นางสาววัชรินทร์ ชาคำฤทธิ์
ครูผู้ช่วย