กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางจุฑารัตน์ เวียงคำมา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางจุรินทร์ พลูปราชญ์
ครู คศ.3

นางสาววิรงค์รอง วังขุนพรหม
ครู คศ.3

นางอรวรรณ แก้ววิเศษกุล
ครู คศ.3

นางสาวศรีอุดม ภควณิช
ครู คศ.3

นางสาวบูรณิมา บุญรอด
ครู คศ.2

นายธนาสรรพ์ ขจรภพ
ครู คศ.2

นางสาวศิริวรรณ ชืนทวี
ครู คศ.2

นายสนอง สุขยานุดิษฐ์
ครู คศ.2

นางสาวปฐมพร ปาระจูม
ครู คศ.2

นางสาววันเพ็ญ แผ่นใหญ่
ครู คศ.2

นางสาวพรทิพย์ ทวีผล
ครู คศ.1

นางสาวรัตนา ชูช่อ
ครู คศ.1

นางสาวสุพรรณษา ธานีประเสริฐ
ครู คศ.1

นางสาวสุชัญญดา วิชาเดช
ครู คศ.1

นางสาววัชรินทร์ ชาคำฤทธิ์
ครู คศ.1

นางสาวรัชนี เมี้ยนชัยภูมิ
ครู คศ.1

นางสาวปราณี คุ้มหอม
ครูผู้ช่วย