กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวเบญจมาศ กรีแสง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวมนตร์ผกา โกษฐา
ครู คศ.3

นางอรวรรณ แก้ววิเศษกุล
ครู คศ.3

นายบรรลือศักดิ์ หลุงเจริญ
ครู คศ.3

นางอภิรดี ศิริพรรณาภรณ์
ครู คศ.2

นางสาวพงษ์ทอง พวงผะกา
ครู คศ.3

นางน้ำอ้อย บรรลุประสงค์
ครู คศ.2

นางสาวสุรีย์ อินทร์อำนวย
ครู คศ.2

นางมัลลิกา สุวณิชย์กุล
ครู คศ.2

นางวิมล อาจทวีกุล
ครู คศ.2

นางศิรประภา พึ่งรุ่ง
ครู คศ.2

นางสาววรรณี มงคลร้อย
ครู คศ.2

นางปทุมพร วิทยาพันธ์
ครู คศ.2

นางอมรรัตน์ วิริยะสัจจะ
ครู คศ.2

นางสาวจารุณี จันทรังศรี
ครู คศ.2

นางสาววราพรรณ วัญญารัมย์
ครู คศ.2

นางสมาพร เหรา
ครู คศ.1

นายชัยณรงค์ ฉิมมุจฉา
ครู คศ.1

นายปิยะพงษ์ โสดาตา
ครู คศ.1

นางวรัญญา เดชวงษา
ครู คศ.1

นางสาวปิยดา พิมพา
ครูผู้ช่วย

นางสาวรัชนี สิงกวย
ครูผู้ช่วย

นางสาวรัชนี สะสาง
ครูผู้ช่วย

นางโสภา เข็มขาว
ครูผู้ช่วย

นางสาวณริศา พรหมมิ
ครูผู้ช่วย

นางสาวสิริประภา มุขธระโกษา
ครูผู้ช่วย