กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวเบญจมาศ กรีแสง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวมนตร์ผกา โกษฐา
ครู คศ.3

นายบรรลือศักดิ์ หลุงเจริญ
ครู คศ.3

นางสาวพงษ์ทอง พวงผะกา
ครู คศ.3

นางอภิรดี ศิริพรรณาภรณ์
ครู คศ.2

นางน้ำอ้อย บรรลุประสงค์
ครู คศ.2

นางสาวสุรีย์ อินทร์อำนวย
ครู คศ.2

นางมัลลิกา สุวณิชย์กุล
ครู คศ.2

นางวิมล อาจทวีกุล
ครู คศ.2

นางศิรประภา พึ่งรุ่ง
ครู คศ.2

นางสาวจารุณี จันทรังศรี
ครู คศ.2

นางสาววราพรรณ วัญญารัมย์
ครู คศ.2

นางสาวธัญญรัตน์ ธนวัฒน์ปังสกุล
ครู คศ.2

นางสมาพร เหรา
ครู คศ.1

นายชัยณรงค์ ฉิมมุจฉา
ครู คศ.1

นางวรัญญา เดชวงษา
ครู คศ.1

นางโสภา เข็มขาว
ครู คศ.1

นางสาวณริศา พรหมมิ
ครู คศ.1

นางสาวรัชนี สะสาง
ครูผู้ช่วย

นางสาวสิริประภา มุขธระโกษา
ครูผู้ช่วย

นางสาวพนิดา ทองสุข
ครูผู้ช่วย

นางสาวอมรศรี ลีลาปัญญาภรณ์
ครูผู้ช่วย