ปฐมวัย

นางสาวมัณฑนา ใช้ปัญญา
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวกวีศิริ เล็กฉลาด
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางรัตนา นิสภกุล
ครู คศ.3

นางสาวธนพร แก้วเมืองทอง
ครู คศ.3

นางยุวดี ศรีสวัสดิ์
ครู คศ.3

นางสาวดาหวัน เสนาฤทธิ์
ครู คศ.3

นางอมรมาศ ธนสมบูรณ์วงศ์
ครู คศ.2

นางสุธีมา หล่อสุวรรณ
ครู คศ.2

นางสาวรัชฏาวรรณ์ กุลกอง
ครู คศ.1

นางสาวจินตนา สุรสาร
ครู คศ.1

นางสาวอรพินท์ เมืองนก
ครูผู้ช่วย