ปฐมวัย

นางสาวศมากร พาน้อย
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวดาหวัน เสนาฤทธิ์
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางรัตนา นิสภกุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0

นางสาวธนพร แก้วเมืองทอง
ครู คศ.3

นางยุวดี ศรีสวัสดิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0

นางสาวมัณฑนา ใช้ปัญญา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0

นางสาวกวีศิริ เล็กฉลาด
ครู คศ.2

นางอมรมาศ ธนสมบูรณ์วงศ์
ครู คศ.2

นางสาวรัชฏาวรรณ์ กุลกอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0

นางสาวเดือนเพ็ญ หล้าคำ
ครูผู้ช่วย