ปฐมวัย

นางสาวศมากร พาน้อย
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวดาหวัน เสนาฤทธิ์
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางรัตนา นิสภกุล
ครู คศ.3

นางสาวธนพร แก้วเมืองทอง
ครู คศ.3

นางยุวดี ศรีสวัสดิ์
ครู คศ.3

นางสาวมัณฑนา ใช้ปัญญา
ครู คศ.2

นางสาวกวีศิริ เล็กฉลาด
ครู คศ.2

นางอมรมาศ ธนสมบูรณ์วงศ์
ครู คศ.2

นางสาวรัชฏาวรรณ์ กุลกอง
ครู คศ.1

นางสาวเดือนเพ็ญ หล้าคำ
ครูผู้ช่วย