คณะผู้บริหาร

นางบงกช หมีน้ำเงิน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวินัย ผลแรก
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา (บุคคล)

นางสาวพิมนวัลย์ บุญชนิตวรณัน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา (วิชาการ)

นางสาวทิพากร วรรณพฤกษ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา (งานทั่วไป)

นายกฤดรักษ์ ปฐมฐานะกุล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา (งบประมาณ)