คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายคนิษฐ์ มีรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รางวัลเหรียญทองระดับโซนกรุงธนใต้น ในการประกวดโรงเรียน Marching ความดี เมื่อวันที่ 16 ม่ีนาคม 2560
2 คณะครูและนักเรียนร่วมกันได้รับ"รางวัลชนะเลิศ" การประกวดกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ Happy & Healthy จัดโดย สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร เมื่อวันศุกร์ที่15 มิถุนายน 2561