ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายคนิษฐ มีรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 19 ต.ต. 2559