คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
นายบุญส่ง ทองประจง
นายมนตรี สุขเกษม
นายนานพ หงษ์ทอง
นางสุภาพร ช้างศร
นางสาวปฏิมา คงสันเทียะ
นางสาวเมทินี หัตภาพันธ์
นายจาตุรงค์ ทองสา
นางน้ำพร แก้วกาสี
นางศิรธน คงแก้ว
นายนพรัตน์ อุปการแก้ว
นางลำพอง วิโรจน์รังสรรค์