ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
29 ก.ค. 61 วันภาษาไทยแห่งชาติ
28 ก.ค. 61 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระเจ้าอยู่หัว ร.10
27 ก.ค. 61 วันอาสฬหบูชา/วันเข้าพรรษา
26 ก.ค. 61 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระเจ้าอยู่หัว ร.10
26 ก.ค. 61 วันภาษาไทยแห่งชาติ
23 ก.ค. 61 ถึง 25 ก.ค. 61 แห่เทียนพรรษา/เวียนเทียน
21 ก.ค. 61 อบรมการเลั้ยงไส้เดือน ศูนย์การเรียนรู้กระทุ่มแบน
18 ก.ค. 61 ถึง 20 ก.ค. 61 ค่ายธรรมะ พุทธมณฑล
16 ก.ค. 61 ถึง 17 ก.ค. 61 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561
09 ก.ค. 61 ถึง 11 ก.ค. 61 เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ/ยุวกาชาด ป.6
08 ก.ค. 61 ถึง 09 ก.ค. 61 วันอาสฬหบูชา/วันเข้าพรรษา
07 ก.ค. 61 สอบชิงทุนการศึกษา ป.2
06 ก.ค. 61 แข่งขันวงโยธวาทิต
05 ก.ค. 61 พิธีประจำกองลูกเสือ/ยุวกาชาด/กำเนิดลูกเสือไทย
03 ก.ค. 61 ทัศนศึกษา
01 ก.ค. 61 ถึง 31 ก.ค. 61 ปฏิบัติการสอน
01 ก.ค. 61 ถึง 31 ก.ค. 61 ประชุมครูและบุคลาการในโรงเรียน
01 ก.ค. 61 พิธีสวนสนามลูกเสือ