ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
14 ก.ย. 61 งานเกษียณอายุราชการ
13 ก.ย. 61 กิจกรรมไทยนิยมยั่งยืน
12 ก.ย. 61 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศสิงคโปร์
07 ก.ย. 61 กีฬาสี ปี2561
29 ก.ค. 61 วันภาษาไทยแห่งชาติ
28 ก.ค. 61 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระเจ้าอยู่หัว ร.10
27 ก.ค. 61 วันอาสฬหบูชา/วันเข้าพรรษา
26 ก.ค. 61 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระเจ้าอยู่หัว ร.10
26 ก.ค. 61 วันภาษาไทยแห่งชาติ
23 ก.ค. 61 ถึง 25 ก.ค. 61 แห่เทียนพรรษา/เวียนเทียน
21 ก.ค. 61 อบรมการเลั้ยงไส้เดือน ศูนย์การเรียนรู้กระทุ่มแบน
18 ก.ค. 61 ถึง 20 ก.ค. 61 ค่ายธรรมะ พุทธมณฑล
16 ก.ค. 61 ถึง 17 ก.ค. 61 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561
09 ก.ค. 61 ถึง 11 ก.ค. 61 เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ/ยุวกาชาด ป.6
08 ก.ค. 61 ถึง 09 ก.ค. 61 วันอาสฬหบูชา/วันเข้าพรรษา
07 ก.ค. 61 สอบชิงทุนการศึกษา ป.2
06 ก.ค. 61 แข่งขันวงโยธวาทิต
05 ก.ค. 61 พิธีประจำกองลูกเสือ/ยุวกาชาด/กำเนิดลูกเสือไทย
03 ก.ค. 61 ทัศนศึกษา
01 ก.ค. 61 ถึง 31 ก.ค. 61 ปฏิบัติการสอน
01 ก.ค. 61 ถึง 31 ก.ค. 61 ประชุมครูและบุคลาการในโรงเรียน
01 ก.ค. 61 พิธีสวนสนามลูกเสือ