ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
17 ม.ค. 62 ถึง 18 ม.ค. 62 สอบกลางภาคเรียนที่ 2
16 ม.ค. 62 วันครู
11 ม.ค. 62 วันเด็กแห่งชาติ 2562
01 ม.ค. 62 วันขึ้นปีใหม่ 2562